top of page

חזון בית הספר

1. "עינות ירדן" פועל ברוח דמוקרטית, ומונהגת בו תרבות דמוקרטית שלה שותפים כל באי ביה"ס.

2. פרלמנט ביה"ס וועדותיו הם הגופים המוסמכים להתוות את מדיניות ביה"ס, לקבל החלטות עקרוניות ולאכוף את ההחלטות שהתקבלו.

3. תלמידי ביה"ס ועובדיו כפופים להחלטות הפרלמנט והועדות, ומחויבים לשמור על חוקי ביה"ס.

4. דגש חשוב ומרכזי מושם על הידברות מתמדת בין כל שותפי קהילת ביה"ס.

5. האמנות לזכויות האדם, הילד והתלמיד הן נר לרגלינו ומהוות חלק מתכנית הלימודים.

6. שוויון ערך האדם וכבוד האדם וחירותו מנחים אותנו ומהווים אבן דרך בעשייתנו החינוכית.

7. גישת החונכות האישית מהווה נדבך משמעותי באווירה הדיאלוגית בבית הספר.

8. קהילת ביה"ס מתחייבת לשמור על חוקי המדינה ועל תקנות הביטחון והבטיחות.

9. "עינות ירדן" חורט על דגלו את החינוך ההומניסטי, היהודי והרב תרבותי.

10. "עינות ירדן" מחנך למעורבות חברתית, לסולדיריות אנושית ולסובלנות כלפי האחר והשונה.

11. כולנו מתחייבים לשמור על רכוש ביה"ס, על ניקיונו ועל יופיו.

12. כולנו מתחייבים לשמור על סביבה ירוקה וידידותית.

13. כולנו מתחייבים לנהוג באופן ראוי ותרבותי בשיעורים, בהפסקות, בסדנאות ובאירועים מיוחדים.

14. "עינות ירדן", בהתאם ליכולתו, מעודד כל תלמידה ותלמיד לממש את רצונותיהם וכישוריהם.

15. בית הספר "עינות ירדן" מתחייב לבחון באופן מתמיד את קיום סעיפי האמנה.

bottom of page